دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون

دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون

سايت کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران به شرکت دانش بنیان گیلاس داده شده بود.

در این پروژه من به عنوان پشتیبان فنی سیستم وردپرس همکاری داشتم.